Všeobecné a obchodní podmínky a podmínky používání

1. Provozovatel portálu a poskytovatel služeb

Provozovatelem portálu prace-bohumin.cz a poskytovatelem služeb je společnost Seidel Business s.r.o. se sídlem v 73552, Bohumíně, Svážná 114, DIČ: CZ06982255, IČO: 06982255, plátce DPH.

Provozovatel pracovního portálu prace-bohumin.cz nabízí zaměstnavatelům, personálním agenturám nebo inzerentům internetové reklamy možnost využívat služeb za účelem získávání zaměstnanců nebo propagace jiných produktů nebo služeb. Rozsah placených služeb je uveden v bodě 2. Cena placených služeb je uvedena v platném ceníku, popřípadě se cena za služby řídí jinou dohodou mezi poskytovatelem pracovního portálu a uživatelem placených služeb. Výčet neplacených služeb je uvedeno v bodě 3.

Uchazeči o zaměstnání mohou na pracovním portálu hledat pracovní nabídky, mohou se registrovat, vytvořit si profil uchazeče, tzn. zveřejnit svůj životopis nebo si mohou nechat na svůj email zasílat nové nabídky práce. Registrace, zveřejnění životopisu, jakožto nahrávání obsahu jako je například text, fotka uchazeče, hledání volných pracovních nabídek a zasílání volných nabídek práce je pro uchazeče o zaměstnání zdarma.

2. Rozsah placených služeb

Provozovatel portálu poskytuje na portálu prace-bohumin.cz následující služby:

 1. Inzerce volných pracovních míst s možností prodloužení
 2. Zveřejnění profilu zaměstnavatele
 3. Vyhledávání v databázi/ v životopisech uchazečů
 4. Bannerová reklama odkazující na služby, produkty nebo volná pracovní místa
 5. Zveřejnění pr článků
 6. Zveřejnění pracovních nabídek na facebooku
 7. Zaslání pracovních nabídek uchazečům o zaměstnání

3. Rozsah neplacených služeb

 1. Registrace a zveřejnění životopisu uchazeče o zaměstnání
 2. Zasílání volných pracovních míst uchazečům o zaměstnání

 

4. Uzavírání smluv o poskytování služeb, objednávky a registrace

 1. Registrace zaměstnavatele nebo pracovní agentury je zdarma. K vytvoření objednávky dochází až po vložení inzerátu volné pracovní nabídky.
 2. Objednávku placených služeb lze provést rovněž emailem na info (zavináč) seidelbiz.com, pomocí kontaktního formuláře nebo poštou na adresu sídla společnosti: Seidel Business s.r.o., 73552 Bohumín, Svážná 114.
 3. K uzavření smlouvy o poskytování placených služeb dochází písemným objednáním služby (emailem nebo poštou), registrací zaměstnavatele/ pracovní agentury a vložením volné nabídky práce a uhrazením vystavené faktury. Na faktuře je uveden odkaz na stránku s všeobecnými obchodníky podmínkami, popřípadě vymezení týkajících se těchto obchodních podmínek.
 4. Objednáním služby nebo registrací na pracovním portálu nebo úhradou faktury uživatel potvrzuje, že se seznámil s všeobecnými obchodními podmínkami, s podmínkami o ochraně osobních údajů a jejich zpracování, a potvrzuje, že s nimi souhlasí.
 5. Telefonické objednávky je nutno potvrdit písemnou formou (emailem nebo poštou), v jiném případě nenabývají platnosti.

 

5. Zřizování služeb, jejich úprava a administrace

 1. Volné nabídky práce vkládá provozovatel pracovního portálu nebo registrovaný zaměstnavatel nebo pracovní agentura ve svém účtu, pokud mu byl účet pro tyto účely vytvořen a aktivován.
 2. Aktivace volné pracovní nabídky nebo jiné služby provádí provozovatel po uhrazení faktury nebo po dohodě se zaměstnavatelem nebo pracovní agenturou.
 3. Zřizování profilů zaměstnavatele, vkládání reklamy, článků provádí provozovatel portálu.
 4. Provozovatel si vyhrazuje právo upravovat poskytnuté data objednavatele/uživatele, např. jejich formát, velikost, typ, rozsah textů, fotografií, obrázků, grafik, loga, videa, tak aby zaručil jednotnost, dostupnost a bezproblémový provoz portálu nebo služby.
 5. Objednavatel služby má právo na bezplatnou změnu, úpravu a aktualizaci, deaktivaci nebo vymazání části nebo celého profilu nebo inzerátu nabídky práce pro dané pracovní místo, a to kdykoliv na vyžádání objednavatelem.
 6. Změna již vložené pracovní nabídky za jinou pracovní nabídku není povolena.
 7. V případě aktualizací, změn a úprav, které si vyžádal uživatel, se provozovatel zavazuje provést tyto změny, úpravy či aktualizace co možná v nejkratší době, nebo po dohodě s uživatelem služeb. Telefonické žádosti o změny jsou neplatné.
 8. Poskytovatel se zavazuje zprovoznit objednané služby nejpozději do 3 pracovních dnů od uhrazení faktury za objednanou službu, pokud není ujednáno jinak.
 9. Objednavatel služeb se zavazuje poskytnout provozovateli včas všechny potřebné údaje/ data (v elektronické či fyzické podobě), tak aby mohl provozovatel zprovoznit objednané služby ve sjednaný čas a v odpovídajícím rozsahu.
 10. V případě, že provozovatel nezprovoznil objednané služby do 3 pracovních dnů od uhrazení faktury nebo dle dohodnuté lhůty, má objednavatel právo stornovat objednanou službu a má právo na vrácení uhrazené částky v plné výši. Toto však neplatí, pokud objednavatel služeb nedodal včas všechny potřebné údaje/ data důležitá pro zprovoznění služby.

 

6. Změna, ukončení a storno služeb

 1. Provozovatel portálu si vyhrazuje právo na úpravu, změnu rozsahu, popřípadě pozastavení jednotlivých služeb nebo funkcí.
 2. Provozovatel si vyhrazuje právo na ukončení poskytovaných služeb a ukončení provozu portálu, a to kdykoliv bez udání důvodů. V případě ukončení provozu portálu a služeb má uživatel nárok na vrácení peněz za zbývající období předplatného služby.
 3. Provozovatel se zavazuje informovat uživatele o zastavení nebo ukončení služeb v lhůtě 35 dní před jejich ukončením.
 4. Používání pracovního portálu registrovanými uživateli je dovolenou pouze tehdy, pokud nejsou porušovány tyto všeobecné obchodní podmínky a platné zákony dané státu.
 5. Inzerce nabídek práce se ukončuje automaticky vypršením předplatného služby nebo vypovězením ze strany zaměstnavatele např. z důvodů nalezení uchazeče.
 6. Výpověď nebo storno služby je potřeba učinit písemnou formou emailem na info(zavináč)seidelbiz.com nebo poštou na adresu sídla společnosti). Ukončení nebo storno služeb telefonickou formou není platné.
 7. Reklama na portálu se ukončuje automatickým vypršením předplatného období.
 8. Objednavatel služeb má právo vypovězení služby a vrácení části uhrazené částky, pokud provozovatel nedokáže zajistit plynulý provoz objednané služby. Vratná částka se vypočítává ze zbylého předplaceného období

 

7. Odpovědnost poskytovatele

 1. Provozovatel neručí za správnost, kvalitu, úplnost, spolehlivost, aktuálnost, způsob nebo věrohodnost obsahu poskytnutý zaměstnavatelem, pracovní agenturou, uchazečem o zaměstnání nebo objednavatelem jiné služby.
 2. Provozovatel pracovního portálu prace-bohumin.cz nemá žádný vliv na uzavírání pracovních smluv a na vznik pracovního poměru mezi zaměstnavatelem a uchazečem o zaměstnání. Provozovatel nabízí pouze portál za účelem případného vzniku pracovního poměru mezi zaměstnavatelem a uchazečem o zaměstnání.
 3. Provozovatel neručí rovněž za správnost uzavíraných pracovních smluv mezi zaměstnavatelem / pracovní agenturou a uchazečem o zaměstnání.
 4. Provozovatel není povinen kontrolovat nebo ověřovat správnost údajů uživatelů bez předešlých upozornění na protiprávní jednání. Odpovědnost poskytovatele za obsah uživatelů služeb přichází v úvahu pouze v tom případě, kdy poskytovatel věděl nebo měl informace o protiprávním jednání.
 5. V případě obdržení zprávy o protiprávním nebo podvodném jednání, se poskytovatel zavazuje co nejdříve zablokovat, smazat nebo učinit patřičná opatření, aby zamezil dalším protiprávním a podvodným činnostem.
 6. V případě uvedení nepravdivých údajů zaměstnavatelem, pracovní agenturou, uchazečem o zaměstnání (dále jen uživatel), odpovídá za právní i jiné následky způsobené tímto jednáním uživatel.
 7. Provozovatel portálu prace-bohumin.cz není zodpovědný a nepřebírá odpovědnost za produkty nebo služby třetích stran, na které je odkazováno mimo portál prace-bohumin.cz (např. pomocí banneru nebo odkazu apod.), nebo za produkty a služby třetích stran, které využívá uživatel.

 

8. Převod práv a povinností třetím stranám

 1. Provozovatel si vyhrazuje právo zcela nebo částečně převést své povinnosti a práva, které vzešly z uzavřených smluv, třetí stranám, a to v oznamovací lhůtě 30 dnů před převzetím těchto práv a povinností. V případě oznámení o převzetí práv a povinností třetí stranou má uživatel služeb právo vypovědět smlouvu o využívání objednaných služeb.
 2. V případě vypovězení smlouvy o službě z důvodů převodu práv a povinností třetí straně má uživatel nárok na vrácení části peněz za zbylé předplacené období, v němž by službu ještě regulérně využíval.

 

9. Hlášení problémů a reklamace a návrhy na zlepšení

 1. Problémy a reklamace objednaných služeb je možné hlásit emailem na info(zavináč)seidelbiz.com nebo pomocí kontaktního formuláře.
 2. Provozovatel se zavazuje odstranit nahlášené problémy nejpozději do 14 dní. Pokud není v moci provozovatele odstranit nahlášené problémy do 14 dnů, sdělí uživateli služeb čas potřebný k odstranění závady.
 3. Návrhy na zlepšení je možné zasílat rovněž na info(zavináč)seidelbiz.com

 

10. Další práva provozovatele

 1. Provozovatel si vyhrazuje právo odkazovat na portálu na další služby, např. pomocí reklamy, odkazů, popřípadě pomocí emailového newsletteru.
 2. Provozovatel pracovního portálu práce-bohumin.cz si vyhrazuje právo smazat již neaktuální, nezveřejněné nebo obsazené nabídky práce nebo profily zaměstnavatelů, pokud nejsou již využívány déle jak 90 dní.

 

11. Úhrada objednaných služeb

 1. Standardní doba splatnosti faktury za služby činí 14 dní od vystavení faktury, pokud není dohodnuto jinak. Platbu lze provést převodem, v Českých korunách na následující bankovní účet s udáním Vašeho IČ:

Číslo účtu: 2701411936 / 2010

IBAN: CZ8820100000002701411936

BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Fio banka, a.s.

 1. Faktura je vystavena v elektronické podobě jako pdf nebo v oskenované podobě s razítkem a podpisem. Na vyžádání je faktura zasílána poštou v papírové podobě.
 2. V případě neuhrazení faktury ve stanovené lhůtě si provozovatel vyhrazuje právo informovat uživatele služeb emailem, poštou nebo telefonicky (dále je zaslání upomínky).
 3. V případě, že uživatel i po několikátém upomenutí neuhradil fakturu, vyhrazuje si provozovatel právo na deaktivaci/ pozastavení služby, odstranění profilu nebo blokaci uživatele pro budoucí nové objednávky služeb.

 

12. Garance poskytovaných služeb

 1. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo na dočasné přerušení poskytování služeb z důvodu nutnosti úprav, aktualizace nebo údržby portálu.
 2. Poskytovatel služeb nezodpovídá za přerušení poskytování služeb z důvodu nezávislých na jeho vůli.
 3. Provozovatel portálu se zavazuje vynaložit maximální úsilí k zajištění správného fungování portálu a služeb.
 4. Provozovatel rovněž poskytuje pomoc objednavateli služeb při řešení problémů s jejich fungováním.
 5. Zveřejněné články, jejíž autorem je přímo provozovatel portálu, mají pouze informativní charakter a nelze u nich nárokovat správnost, aktuálnost a úplnost.
 6. Technická podpora pro registrované uchazeče o zaměstnání je nabízená pouze pomocí emailu zaslaného na info(zavináč)seidelbiz.com nebo pomocí kontaktního formuláře.

 

13. Souhlas se zveřejním poskytnutých údajů na portálu

 1. Údaje uživatele mohou obsahovat osobní údaje, mediální data (obrázky, grafiky, fotografie, logo, video, články apod.). V případě uzavření smlouvy o poskytování služeb souhlasí uživatel se zveřejněním těchto údajů v rozsahu, ve které byly poskytnuty provozovateli a v rozsahu, a ve kterém byly dohodnuty mezi uživatelem a provozovatelem.

 

14. Zasílání obchodních a jiných sdělení

 1. Uživatel služeb souhlasí ze zasíláním obchodních a jiných sdělení týkajících se například provozu, zavedení nových služeb, změn podmínek, nových nabídek práce apod. na emailovou adresu uživatele nebo poštou.
 2. Uživatel má právo odmítnout zasílání obchodních sdělení, popřípadě může udělit souhlas pouze se zasíláním sdělení určitého typu.

 

15. Doba poskytovaných služeb

 1. Inzerce volných pracovních míst se zřizuje na nejméně 30dní, pokud není dohodnuto nebo uvedeno jinak
 2. Profil zaměstnavatele se zřizuje na nejméně 365 dní
 3. Reklama na portálu se zřizuje na nejméně 14 dní, pokud není dohodnuto nebo uvedeno jinak
 4. Zveřejnění článku má trvalý charakter. Články se zveřejňují nejméně 365 dní.

 

16. Ceny za služby

 1. Ceny za služby jsou uvedeny vždy v aktuálním ceníku. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

 

17. Změna cen za poskytované služby

 1. Provozovatel si vyhrazuje právo měnit ceny za poskytované služby, popřípadě zpoplatnit služby, které byly dosud nabízeny zcela zdarma. Provozovatel se zavazuje upozornit na tyto změny emailem, a to nejpozději 35 dnů před zavedení nových cen.
 2. Nové cenové podmínky a zpoplatněné služby se týkají nově uzavřených smluv, nových objednávek a služeb.
 3. V případě zpoplatnění služeb má uživatel právo na vypovězení služby do 14 dní od oznámen zpoplatnění služeb.

 

18. Změna všeobecných a obchodních podmínek

 1. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit všeobecné uživatelské podmínky.
 2. Provozovatel se zavazuje sdělit uživatelům služeb nejpozději 4 týdny před nabytím platnosti nových podmínek tuto skutečnost emailem.
 3. Provozovatel se rovněž zavazuje upozornit v tomto emailu na význam a právní účinnosti těchto změn a především na odvolací lhůtu 4. týdnů.

 

Tyto podmínky jsou platné ode dne 16. 02. 2021

Aktualizováno dne 16. 02. 2021